Zdalne nauczanie

DOBRE PRAKTYKI POMAGAJĄCE ZACHOWAĆ
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH PODCZAS LEKCJI ONLINE

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem w IV Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem
COVID-19 w IV Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W KIELCACH

 1. W terminie określonym przez MEN IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach prowadzi kształcenie na odległość.
 2. Nauczyciele realizują program nauczania uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów oraz dostosowując go do wybranej metody kształcenia na odległość.
 3. Kształcenie na odległość realizowane jest poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS oraz inne narzędzia wypracowane przez uczniów i nauczycieli np. platforma Moodle, Google Classroom, Facebook, Zoom, Skype itp. z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej.
 4. Kształcenie na odległość odbywa się zgodnie z dotychczasowym przydziałem przedmiotów na dany dzień.
 5. Materiały dla uczniów na dany dzień nauczyciele wysyłają do godziny 10.00. W przesłanym materiale nauczyciel zależnie od potrzeb uwzględnia następujące treści: data, temat zajęć, notatka do zeszytu dla uczniów,  link do filmów wyjaśniających dane pojęcie, ćwiczeń lub dedykowanych stron internetowych, zadania do wykonania z podręcznika, polecenia do wykonania dla chętnych itp. Zakres materiału i zadań do wykonania musi być bardzo przemyślany, aby uwzględniał możliwości psychofizyczne uczniów. Musi być zachowana higiena pracy, a uczniowie nie mogą być nadmiernie przeciążeni. Jeśli materiały zawierają prace do wykonania przez uczniów to musi być określony realny termin oddania i sposób przekazania nauczycielowi z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych posiadanych przez uczniów narzędzi elektronicznych.
 6. Nauczyciele po konsultacji terminu z innymi nauczycielami wpisują zajęcia lekcyjne, które mają być prowadzone on-line do terminarza danej klasy w dzienniku elektronicznym LIBRUS najpóźniej do godziny 10.00 dnia poprzedniego. Informacja musi zawierać godzinę, przedmiot, temat lekcji i kanał komunikacyjny. W jednym dniu mogą odbywać się maksymalnie 3 zajęcia on-line trwające ok. 15 minut. Pozostała część zajęć przeznaczona jest na konsultacje.
 7. Uczniowie zobowiązani są do odbioru materiałów przesyłanych przez nauczycieli i systematycznej pracy w domu.
 8. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w zajęciach lub odbioru materiałów od nauczycieli ze względów zdrowotnych lub losowych, rodzice ucznia zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie wychowawcy za pomocą dziennika elektronicznego najpóźniej następnego dnia.
 9. Nauczyciele pracują zgodnie z dotychczasowym planem lekcji, pozostając do dyspozycji uczniów i rodziców w godzinach swoich zajęć, udzielają konsultacji i odpowiedzi z wykorzystaniem dziennika elektronicznego lub innych narzędzi ustalonych z uczniami.W dzienniku elektronicznym wpisują temat zajęć z dopiskiem „E-lekcja”.
 10. Nauczyciele  monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według następujących zasad:
  1. ocenianiu podlega w szczególności aktywność uczniów wykazywana podczas kontaktu z nauczycielami
  2. ocenianiu podlegają wykonane przez uczniów prace przesłane do nauczyciela w wyznaczonej formie i terminie
  3. ocenianiu podlegają dodatkowe, zlecone przez nauczyciela czynności i prace wykonane przez chętnych uczniów
  4. wystawione oceny muszą być wpisane do dziennika elektronicznego i zawierać komentarz „E-lekcja: zakres materiału
 11. Uczniowie i rodzice uzyskują informację o postępach w nauce za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS.
 12. Psycholog i pedagog przygotowują i przesyłają uczniom za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS materiały psychologiczno – pedagogiczne dotyczące m.in. radzenia sobie ze stresem, motywowania, odpowiedzialności za własną naukę, gospodarowania czasem, doradztwa zawodowego itp.
 13. Psycholog i pedagog pełnią dyżur odpowiadając na pytania i pomagając rozwiązać pojawiające się problemy przesłane za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS przez uczniów i rodziców zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły, w zakładce „Rodzice”.
 14. Nauczyciele biblioteki wspierają pracę nauczycieli pomagając w przygotowaniu materiałów edukacyjnych dla młodzieży, wyszukują m.in. materiały on-line popularyzujące czytelnictwo,  materiały przygotowujące do egzaminów, lektury on-line, filmy edukacyjne, itp.

obowiązuje od 25.03.2020r.

Ochrona danych osobowych w okresie zdalnego nauczania

Klauzula informacyjna

Poradnik UODO dla szkół