ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO 2021r.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej dokumentami dotyczącymi organizacji egzaminu maturalnego
w maju 2021

Informacje ogólne

Sprawy organizacyjne

Przebieg egzaminu

Zmiany w procedurach i wymaganiach dotyczących egzaminu maturalnego

1. pełna informacja dotycząca zmian w egzaminie maturalnym znajduje się na stronie OKE Łódź pod następującym linkiem :
http://www.oke.lodz.pl/aktualnosci.php?a=1006

2. najważniejsze zmiany dotyczące procedur to:
§ 11kzc. 1. W 2021 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się tylko z części pisemnej.

2. W 2021 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej, z wyjątkiem przypadków określonych w § 11kzd.

3. W 2021 r. absolwent nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego.

4. W 2021 r. absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych, z tym że do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego może przystąpić wyłącznie absolwent, o którym mowa w § 11kzd.

§ 11kzd. W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:
1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
2) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej

5. nie ma potrzeby zmiany deklaracji maturalnych w zakresie egzaminów ustnych, czyli ich wykreślania. Absolwenci i uczniowie , którzy muszą przystąpić do egzaminu ustnego (muszą spełniać warunek parag. 11kzd powyżej) zgłaszają ten fakt w szkole.

Pozostałe informacje dotyczące procedury przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 roku znajdują się na stronie OKE Łódź.

Informacja o opłatach za egzamin maturalny

AKTUALIZACJA Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2015″ obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021 z dnia 29.12.2020r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2020/2021

deklaracja 1a 2020/2021

LINK DO PROGRAMU ADOBE READER DC XI (wersja 11)