ABSOLWENCI – Ważne informacje i terminy

ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO-MAJ 2023

TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI:

do 30 września 2022r. jako deklarację wstępną
najpóźniej do 7 lutego 2023r. jako deklarację ostateczną (jeżeli coś zmienisz w deklaracji wstępnej), lub jeśli nie składałeś deklaracji wstępnej

Jeżeli chcesz ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu w innej szkole niż szkoła, którą ukończyłeś(-łaś) w latach ubiegłych, oprócz tej deklaracji wypełnij również odpowiedni wniosek i złóż obydwa dokumenty do dyrektora Twojej szkoły do 31 grudnia 2022 r.

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 2022 i 2023

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2023″ oraz „Formule 2015” obowiązującej w roku szkolnym 2022/2023 z dnia 19.08.2022r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2022/2023

Deklaracja 1A
dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej, tj. dla:
– ucznia 4-letniego LO (Formuła 2023)
– ucznia szkoły artystycznej realizującej program 4-letniego LO (Formuła 2023)
– absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.) – z wyjątkiem absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości – którego szkoła nie została zlikwidowana (Formuła 2023)
– absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości, którego szkoła nie została zlikwidowana (Formuła 2015)
– absolwenta 3-letniego LO (Formuła 2015)
– absolwenta szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego LO (Formuła 2015)
– ucznia oraz absolwenta 4-letniego technikum (Formuła 2015)
– ucznia oraz absolwenta branżowej szkoły II stopnia, który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum (Formuła 2015)(1) jesteś uczniem ostatniej klasy liceum, technikum, branżowej szkoły II stopnia albo szkoły artystycznej i w 2022 r.
chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy
(2) jesteś absolwentem liceum, technikum albo szkoły artystycznej w Polsce, Twoja szkoła nadal funkcjonuje
i w 2022 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny.