ABSOLWENCI – Ważne informacje i terminy

Zmiany w procedurach i wymaganiach dotyczących egzaminu maturalnego

ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO-MAJ 2021

Absolwenci lat ubiegłych zgłaszają się na egzamin z:

  • dowodem tożsamości,
  • oryginałem świadectwa ukończenia szkoły (na każdy zadeklarowany egzamin),
  • przyborami (zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE).

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami, zgodnie z którymi przeprowadzane będą egzaminy maturalne w maju 2021r.

Informacje ogólne

Sprawy organizacyjne

Przebieg egzaminu

Informacja o opłatach za egzamin maturalny

  • do 30 września 2020r. – przyjęcie od uczniów i absolwentów wstępnych deklaracji oraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego (obowiązuje data wpłynięcia dokumentu do szkoły)
  • do 7 lutego 2021r. – przyjęcie od uczniów i absolwentów deklaracji ostatecznych (obowiązuje data wpłynięcia dokumentu do szkoły)

Instrukcja wypełniania deklaracji maturalnej dla absolwentów

Deklaracja 1a – dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2020/2021 i w 2021 roku zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego ponownie.