ABSOLWENCI – Ważne informacje i terminy

ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO-MAJ 2022

Wejście zdających do szkoły na egzamin maturalny odbywa się wejściem przez szatnię.

Zdający mogą zdawać egzaminy maturalne w różnych salach – każdy zdający otrzyma taką informację na piśmie. Absolwenci ubiegłych lat otrzymali informację mailowo.

Zdający przychodzą do szkoły na:

  • 8.15 jeśli egzamin rozpoczyna się o 9.00
  • 13.30 jeśli egzamin rozpoczyna się o 14.00

W związku z licznymi remontami ulic, które odbywają się na terenie Kielc, proszę zaplanować wcześniejszy wyjazd z domu tak aby się nie spóźnić na egzaminy.

WAŻNE !!!

Zdający, na kolejne zdawane egzaminy, zobowiązani są przynieść:

  • dokument potwierdzający tożsamość
  • właściwe przybory (zgodnie z wykazem Dyrektora CKE)
  • kody kreskowe, które otrzymają na pierwszym zdawanym przez siebie egzaminie.
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej ( absolwenci lat ubiegłych)

Zdający nie może wnieść do sali m.in. torby/reklamówki, innych niż wskazane przyborów oraz telefonu komórkowego ani innego urządzenia telekomunikacyjnego.

Instrukcja wypełniania deklaracji maturalnej dla absolwentów

Deklaracja 1a – składasz jeśli:

(1) jesteś uczniem ostatniej klasy liceum, technikum, branżowej szkoły II stopnia albo szkoły artystycznej i w 2022 r.
chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy
(2) jesteś absolwentem liceum, technikum albo szkoły artystycznej w Polsce, Twoja szkoła nadal funkcjonuje
i w 2022 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny.

Wypełnioną deklarację (strony 1–5) złóż do dyrektora Twojej szkoły najpóźniej 7 lutego 2022 r. ( deklaracja ostateczna)
Jeżeli chcesz ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu w innej szkole niż szkoła, którą ukończyłeś(-łaś) w latach ubiegłych, oprócz tej deklaracji wypełnij również odpowiedni wniosek i złóż oba dokumenty do dyrektora Twojej szkoły do 31 grudnia 2021 r