ABSOLWENCI – Ważne informacje i terminy

ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO-MAJ 2022

do 30 września 2021r. – przyjęcie od uczniów i absolwentów wstępnych deklaracji oraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego (obowiązuje data wpłynięcia dokumentu do szkoły)

do 7 lutego 2022r. – przyjęcie od uczniów i absolwentów deklaracji ostatecznych (obowiązuje data wpłynięcia dokumentu do szkoły)

Instrukcja wypełniania deklaracji maturalnej dla absolwentów

Deklaracja 1a – składasz jeśli:

(1) jesteś uczniem ostatniej klasy liceum, technikum, branżowej szkoły II stopnia albo szkoły artystycznej i w 2022 r.
chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy
(2) jesteś absolwentem liceum, technikum albo szkoły artystycznej w Polsce, Twoja szkoła nadal funkcjonuje
i w 2022 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny.

Wypełnioną deklarację (strony 1–5) złóż do dyrektora Twojej szkoły najpóźniej 7 lutego 2022 r. ( deklaracja ostateczna)
Jeżeli chcesz ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu w innej szkole niż szkoła, którą ukończyłeś(-łaś) w latach ubiegłych, oprócz tej deklaracji wypełnij również odpowiedni wniosek i złóż oba dokumenty do dyrektora Twojej szkoły do 31 grudnia 2021 r