USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

W dniu 01.0.1 2016 r. weszła w życie: 

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Powyższa ustawa uprawnia do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej,:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2)) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Zorganizowanie punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna spoczywa na zarządach powiatu.

W Kielcach punkty nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się:

 1. Rynek 1 25-303 Kielce
 2. ul. Strycharska 6 25-659 Kielce
 3. ul. Młoda 28 25-619 Kielce

Starostwo Powiatowe w Kielcach zorganizowało punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 4, 25-211 Kielce, czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7 – 11.
 2. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Kolberga 4 , 25-620 Kielce, czynny od poniedziałku do piątku wgodz. od 7 – 11.
 3. w siedzibie Urzędu Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno, czynny od poniedziałku do piątku wgodz. od 12- 16, 
 4. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik, czynny w poniedziałki w godz. od 12 – 16, od wtorku – do piątku w godz. od 9- 13.

 Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, Starostwo Powiatowe powierzyło również organizacjom pozarządowym:

 1. 1. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 4, 25-211 Kielce, czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 11.15 – 15.15,
 2. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Kolberga 4 , 25-620 Kielce, czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 11- 15,
 3. w siedzibie Urzędu Gminy w Górnie, Górno 169, 26-008 Górno, czynny w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. od 8-12, we wtorek od godz. 13- 17,
 4. w siedzibie Urzędu Gminy w Łagowie, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów, czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8- 12.