Rekrutacja 2019

Dlaczego IV LO?

„IV Liceum Ogólnokształcące-
oknem na świat”

Zasady i kryteria rekrutacji obowiązujące kandydatów

do IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach

w roku szkolnym 2019/2020

Oferta edukacyjna IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach w roku szkolnym 2019/2020

planowane oddziały, przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym  

oraz przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji.

W roku szkolnym 2019/2020 zostanie utworzonych 12 oddziałów, z czego:  

6 dla absolwentów szkoły podstawowej ( 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F) 

6 dla absolwentów gimnazjum (1Ag, 1Bg, 1Cg, 1Dg, 1Eg, 1Fg)

Oddział Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym Planowane języki obce Przedmioty punktowane
  1 A 1Ag   matematyka, fizyka, informatyka     I. j. angielski II.j. niemiecki j. polski matematyka fizyka informatyka
  1 B 1Bg   matematyka, geografia,
język angielski
  I. j.  angielski II. j. niemiecki j. polski matematyka j. angielski geografia
  1C 1Cg   geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski   I. j.  angielski II. j. hiszpański j. polski matematyka j. angielski wos lub geografia *
  1D 1Dg   biologia, chemia   I. j.  angielski II. j. niemiecki j. polski matematyka biologia chemia
  1E 1Eg   biologia, chemia   I. j.  angielski II. j. niemiecki j. polski matematyka biologia chemia
  1F 1Fg   język polski, historia, wiedza o społeczeństwie   I. j.  angielski II. j. niemiecki j. polski matematyka wos historia

* brana jest pod uwagę wyższa ocena

1. Nabór do IV Liceum Ogólnokształcącego prowadzony będzie elektronicznie.

2. Absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych mogą wybrać dowolną liczbę szkół i klas w tych szkołach tworząc listę preferencji.

3. Kandydat drukuje z systemu 2 egzemplarze wniosków i zanosi je do szkoły pierwszego wyboru. Szkoła potwierdza złożenie wniosku na drugim egzemplarzu.

Aby Kandydat mógł wprowadzać oceny w terminie od 19czerwca 2019 godzina 08:00 do 25 czerwca 2019 godzina 15:00 powinien dostarczyć wniosek do szkoły pierwszego wyboru, a jego status w Systemie powinien być „zaakceptowany”

4. W postępowaniu rekrutacyjnym Kandydaci, którzy wskazali IV Liceum Ogólnokształcące  
w Kielcach jako szkołę pierwszego wyboru, składają we wskazanych terminach wniosek   
o przyjęcie, kopię świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu potwierdzone przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył oraz właściwe oświadczenia
i orzeczenia.

5. W przypadku gdy kandydat znajdzie się na liście zakwalifikowanych do IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach, potwierdzeniem woli przyjęcia jest złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz wniosku o przyjęcie, wydrukowanego z systemu naboru, jeśli kandydat nie wskazał IV Liceum Ogólnokształcącego
w Kielcach jako szkoły pierwszego wyboru. 


6. Niezłożenie właściwych dokumentów w wyznaczonych terminach oznacza rezygnację
z ubiegania się o miejsce w IV Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach.

Lp Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
  1 Złożenie wniosku o przyjęcie do IV LO w Kielcach wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.   od 13.05.19r.  do 25.06.19r.   do godz.1500   od 26.07.19r. do 30.07.19r. do godz.1500
  2  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do IV LO w Kielcach o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.   od 19.06.19r.  do 25.06.19r. do godz.15.00     ———————————–
  3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do IV LO w Kielcach   i kandydatów niezakwalifikowanych.   16.07.19r.     21.08.19r.
  4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.     do 24.07.19r.  do godz.1500     do 29.08.19r.
  5  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
do IV LO w Kielcach   i kandydatów nieprzyjętych.
   25.07.19r.   30.08.19r.

INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zasady i kryteria rekrutacji

Informacja o naborze

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych (…), które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019

Terminarz rekrutacji i składania dokumentów określony w Zarządzeniu nr 4/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r.

Rozporządzenie MEN z 16 marca 2017r.  w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

Zasady i kryteria rekrutacji

Informacja o naborze

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych (…), które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019

Terminarz rekrutacji i składania dokumentów określony w Zarządzeniu nr 3/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r.

Rozporządzenie MEN z 14 marca 2017r.  w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

Informacja Kuratorium Oświaty w Kielcach