Informacje dla kandydata


Informacje dla kandydata
do IV Liceum Ogólnokształcącego
w Kielcach


Od 31.07.2020r. do 04.08.2020r.

Kandydat:

 1. Uzupełnia w Systemie Elektronicznego Naboru
      https://kielce.e- omikron.pl wniosek o przyjęcie do szkoły
      ponadpodstawowej o wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Kandydat,  aby   móc   wprowadzić   do   Systemu   liczbę   punktów   otrzymaną
z egzaminu, powinien zalogować się do Systemu wybierając opcje „Zaloguj się”,
wybrać   zakładkę   „Kryteria naboru”,   a   następnie   w  wyświetlonym   panelu
uzupełnić wszystkie wymagane pola.

2. Doręcza do szkoły pierwszego wyboru, do której złożył
    wniosek, kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
    potwierdzoną za zgodność z oryginałem w  godzinach 8:00 – 15:00

W związku z czasowym ograniczeniem  funkcjonowania   jednostek   systemu oświaty
skan kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty można złożyć za pomocą
środków komunikacji elektronicznej na adres: rekrutacja@4lo.kielce.eu
W  przypadku   składania   kopii  zaświadczenia  o wyniku  egzaminu  ósmoklasisty za
 pomocą  
środków   komunikacji  elektronicznej należy na dokumencie  zaznaczyć  do
jakiej klasy aplikował kandydat np.  1A
.