Świętokrzyski Program stypendialny

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2023/24 dla uczniów liceów ogólnokształcących w ramach projektu niekonkurencyjnego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących, realizowanego w obszarze programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Warunki ogólne

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium oraz innych dokumentów (wraz z niezbędnymi załącznikami) dla ucznia/uczennicy, który/a spełnia kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2023/24, zwanym dalej Regulaminem.

Termin naboru wniosków

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów rozpoczyna się 16 października 2023 roku a kończy 15 listopada 2023 roku (w przypadku wysłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Miejsce składania wniosków

Wniosek wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w Regulaminie, należy przekazać osobiście w godz. 7.30 – 15.30 lub wysłać w zaklejonej kopercie wraz z dopiskiem Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (liczy się data stempla pocztowego).

https://stypendia.swietokrzyskie.pro/licea/dokumenty

Previous Article
Next Article