Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

O B W I E S Z C Z E N I E
W O J E W O D Y Ś W I Ę T O K R Z Y S K I E G O
z dnia 24 marca 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
na terenie województwa świętokrzyskiego w 2023 r.

ZOBACZ!

Previous Article
Next Article