Informacja dla absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego 24 sierpnia 2021r.

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z maseczką zakrywającą usta i nos. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

Egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00

Absolwenci przychodzą do szkoły najpóźniej na 8.30 i wchodzą do szkoły wejściem od strony boisk.

Egzamin odbędzie się w salach na II piętrze-listy zdających w poszczególnych salach będą znajdować się w szkole przy wejściu i na drzwiach sal lekcyjnych, w których absolwenci przystępować będą do egzaminu.

Naklejki z kodami zostaną rozdane podczas egzaminu.

Procedury dotyczące przeprowadzania egzaminu są takie same jak podczas egzaminu  w maju 2021r.

Previous Article
Next Article